Žádost o mimořádnou splátku dotace na rok 2024

V případě, že dojde na základě průběžného vyúčtování dle článku XIII. smlouvy o poskytnutí účelové dotace (dále jen smlouva) k vrácení finančních prostředků z důvodu nevyčerpání dotace přidělené na předcházející období (od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024), lze o tyto prostředky požádat v období následujícím.

Podmínkou pro následné poskytnutí vrácených finančních prostředků je, že celkové finanční prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů v daném kalendářním roce nepřekročí výši stanovené roční vyrovnávací platby.

O finanční prostředky lze požádat pouze v odůvodněných případech na nezbytné uznatelné náklady související s poskytováním sociální služby uvedené v čl. II odst. 1. smlouvy.

Žádost o mimořádnou splátku dotace je, dle čl. V odst. 1. smlouvy, možné podat jedenkrát ročně a to nejpozději do 31. 5. na přiloženém formuláři a to prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (v případě zaslání poštou je dostačující razítko podací pošty 31. 5. daného roku) nebo osobně doručit na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Mimořádná splátka dotace bude převedena na účet žadatele do 30. 6. roku, v němž bylo o mimořádnou splátku požádáno.

Kontaktní osoby:
Ing. Alena Růžičková, alena.ruzickova@plzensky-kraj.cz, 377 195 500
Naďa Polášková, nada.polaskova@plzensky-kraj.cz, 377 195 065
Mgr. Hana Jílková, hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, 377 195 192

Přílohy