Vyhlášení dotačního titulu - Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2024

I v roce 2024 Plzeňský kraj finančně podpoří nestátní neziskové organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji

Tak jako každý rok, i v roce 2024 Plzeňský kraj finančně podpoří nestátní neziskové organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji. Organizace si budou moci požádat o podporu v dotačním titulu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2024“, který je vyhlášen po jednání Rady Plzeňského kraje dne 20. 11. 2023. Podpora bude zaměřena do tří oblastí. První oblastí budou příspěvky na úhradu provozních nákladů, které organizace vynakládají v souvislosti se zajištěním své činnosti. Druhá oblast bude na rekondiční či edukační pobyty se zdravotním programem pod lékařskou garancí a třetí oblastí budou vzdělávací, kulturní, společenské i jiné obdobné aktivity přispívající ke zkvalitnění života zdravotně postižených a chronicky nemocných. 

Organizace budou moci žádat prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) od 4. 1. 2024 do 25. 1. 2024 (včetně). Kontaktním místem pro poskytování bližších informací a konzultací při přípravě a předkládání žádostí je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí (tel.: 377 195 767, michaela.struncova@plzensky–kraj.cz).

 

20. 11. 2023 - vyhlášení dotačního titulu „Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2024“

4. 1. 2024 - otevření aplikace eDotace pro podávání žádostí o dotace

25. 1. 2024 - uzavření aplikace eDotace pro podávání žádostí o dotace

březen 2024 - předložení návrhu na rozdělení finančních prostředků ke schválení RPK

duben 2024 - předložení návrhu na rozdělení finančních prostředků ke schválení ZPK

31. 12. 2024 - konec lhůty pro dokončení realizace dotovaných akcí

31. 1. 2025 - nejzazší termín pro předložení finančního vypořádání dotace a závěrečné zprávy, elektronicky do aplikace eDotace

Přílohy